مزایده 97 املاک 

 


 

 

 

 

 

 

 

صفحه های روزنامه مزایده 97

 

 

 

 

 

 

    

                          

              صفحه1                        صفحه 2                      صفحه 3   

 

 

         

 

               صفحه4                       صفحه5                           صفحه6