مزایده 98 املاک 


نتیجه مزایده 98- حوزه تهران

 


 

 

 

 

صفحه های روزنامه مزایده 98

 

 

  

 

    

                       صفحه1                                           صفحه 2                                        صفحه 3   

 

          

                     صفحه4                                        صفحه5